۲۰.۴.۸۹

باور نمی کنم

باور نمی کنم
اینهمه آرامم
بدون تو
هرگز فکر نمی کردم
قلب یک پرنده
بتواند
اینقدر کند بزند
اینهمه که به آرامی
می ایستد از حرکت گاهی
ودانه های برنچیده اش را می شمارد.

شعر از مهرگان نام آور

هیچ نظری موجود نیست: