۲۷.۹.۸۸

غلط کردن

شیوه چشمت فریب جنگ داشت
ما غلط کردیم و صلح انگاشتیم
و همچنین:
گفت و گو آیین درویشی نبود
ور نه با تو ماجراها ماجراها ماجراها داشتیم
پی نوشت : حسبِ حالی ننوشته بودیم و شد ایامی چند، پس این را نوشتیم.

هیچ نظری موجود نیست: